28.06.2011. - ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ и Сазивање годишње седнице Скупштине акционара ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, БАТАЈНИЧКИ ПУТ 23.

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Сл.гласник РС бр.47/06), и Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа (Сл. Гл. РС бр.100/06), ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, БАТАЈНИЧКИ ПУТ 23.
Оглашава

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
и
Сазивање годишње седнице Скупштине акционара
ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, БАТАЈНИЧКИ ПУТ 23.

На основу члана 276 закона о привредним друштвима, члана 22. Одлуке о организовању и усклађивању са Законом о привредним друштвима (Сл.гл.РС бр. 125/04) акционарског друштва ИРИТЕЛ и члана 5. Пословника о раду Скупштине акционара акционарског друштва (правила поступка), Управни одбор ИРИТЕЛ АД на својој 5. редовној седници, одржаној дана 13.05.2011. године донео је

ОДЛУКУ
О САЗИВАЊУ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Седница Скупштине акционара одржаће се 28.06.2011. године са почетком у 13 часова, у великој сали ИРИТЕЛ АД Београд, Батајнички пут 23.
Управни одбор је утврдио следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор Председника скупштине и именовање записничара, два оверивача записника и Комисије за гласање.

2. Усвајање Извода из Фоно записника са редовне годишње седнице скупштине ИРИТЕЛ АД Београд одржане дана 29.06.2010. године.

3. Разматрање и усвајање:

3.1. Извештаја о пословању ИРИТЕЛ АД за период 01.01.2010. до 31.12.2010. године.
3.2. Извештаја овлашћеног ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2010. годину.
3.3. Извештаја Интерног ревизора.
3.4. Одлуке о расподели добити.

4. Доношење одлуке о разрешењу чланова Управног одбора.

5. Разматрање и утврђивање Пословне политике ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД за 2011. годину.

6. Доношење одлуке о усвајању Одлуке о измени и допуне одлуке о организовању и усклађивању са Законом о привредним друштвима ( Сл.гл. РС бр. 125/04) акционарског друштва ИРИТЕЛ.

7. Доношење одлуке о избору чланова Управног одбора.Доношење одлуке о накнадама независним члановима Управног одбора.

Право на чланство и гласање у Скупштини остварују акционари који поседују или са пуномоћјем за заступање имају најмање 3.000 акција са правом гласа.

Листа акционара-састав Скупштине Друштва утврђује се Изводом из Централног регистра на дан 13.05.2011.- дан утврђивања акционара.

Утврђује се 28.09.2011. године као дан дивиденде, а листа акционара који имају право на дивиденду утврђује се Изводом из централног регистра-депо и клиринг хартија од вредности на тај дан,
Пуномоћја се предају у седишту друштва.
Акционари могу извршити увид у материјал за седницу Скупштине, и на њихов захтев могу добити копије материјала у просторијама друштва у редовно радно време.

Овај Позив је објављен на Интернет страници друштва www.ирител.цом.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ УПРАВНОГ ОДБОРА

Мр Нинко Радивојевић, дипл.инг. с.р.