Get Adobe Flash player

ИРИТЕЛ a.д. БЕОГРАД

Батајнички пут 23, 11080 Београд, Србија

Генерални директор:
  011 3073 515

Продаја: 011 3073 555

Маркетинг: 011 3073 544

Централа: 011 3073 400

Факс: 011 3073 434

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Акционари

Власничка структутра ИРИТЕЛ-а (15. 1. 2015.)

Тип лица Број акција % од укупне емисије
Акције у власништву физичких лица  221.691  76,41777
Акције у власништву правних лица  47.497  16,37240
Збирни (кастоди) рачун  20.916 7,20983
Укупно: 290.104 100

 

 

 

 

 

 

Актуелна власничка структура ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД налази се у: Централном регистру хартија од вредности.

15.05.2012. - ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ Сазивање годишње седнице Скупштине акционара ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, БАТАЈНИЧКИ ПУТ 23.

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Сл.гласник РС бр.47/06), Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа, те Закона о привредним друштвима (Сл.гл..РС бр. 36/2011 и 99/2011), Управни одбор ИРИТЕЛ АД на својој петој редовној седници, одржаној дана 15.05..2012. године донео је


ОДЛУКУ О САЗИВАЊУ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

 

Седница Скупштине акционара одржаће се у 21.06.2012. године са почетком у 13 сати, у великој сали ИРИТЕЛ АД Београд, Батајнички пут 23.

Утврђен је дан 15.05.2012. као дан акционара. Сва лица која су акционари на наведени дан имају право учествовања у раду скупштине.ДНЕВНИ РЕД

 1. Доношење Одлуке о избору Председника Скупштине Друштва
 2. Објављивање списка присутних-представљених акционара и утврђивање кворума.
  3. Доношење Одлуке о избору записничара и Комисије за гласање.
  4. Доношење Одлуке о Усвајању Извода из Фоно записника са редовне годишње седнице скупштине ИРИТЕЛ АД Београд одржане дана 28.06.2011. године.
  5. Усвајање Изјаве о примени кодекса корпоративног управљања
  6. Доношење Одлука о усвајању Извештаја о пословању и Финансијског извештаја за период 01.01.2011 до 31.12.2011. године, са Извештајем ревизора и Извештајем интерног ревизора и Одлуке о расподели.
  7. Доношење Одлуке о утврђивању Пословне политике ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД за 2012. годину
  8. Доношење Одлуке о измени и допуне Одлуке о организовању и усклађивању са Законом о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 125/04) акционарског друштва ИРИТЕЛ
  9. Доношење Одлуке о Усвајању Статута ради усклађивања са Законом о привредним  друштвима
  10. Доношење Одлуке о усвајању Пословника о раду скупштине
  11. Доношење Одлуке о разрешењу чланова Управног одбора
  12. Доношење Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора
  13. Доношење Одлуке о висини накнаде за рад чланова Надзорног одбора
  14. Доношење Одлуке о избору Ревизора и утврђивање накнаде за рад ревизора

 

Одлуке под тачкама 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13. и 14. дневног реда доносе се од стране свих акционара друштва, укупно 290104 акција,  и то  обичном већином гласова присутних акционара, одлука под тачком 8. дневног реда доноси се од стране свих акционара друштва, укупно 290104 акција, и то 2/3 већином од укупног броја присутних гласова акционара, а одлука  под тачком 9. дневног реда доноси се од стране свих акционара друштва, укупно 290104 акција, и то  обичном већином гласова свих акционара са правом гласа.
На Скупштини акционар гласа лично или преко пуномоћника. Акционар који има најмање290 акција има право да учествује у Скупштини лично или преко пуномоћника. Акционари се могу и удруживати радо остваривања права гласа у Скупштини. Свака акција друштва даје право на један глас о свим питањима о којима се гласа у Скупштини. Акционари могу да овласте било које лице да буде њихов пуномоћник на седници Скупштине, сходно члану 344. Закона о привредним друштвима.
Пуномоћје не мора бити оверено, а може бити дато и у електронским путем потписано квалификованим електронским потписом у складу са Законом који уређује електронски потпис. Потписана пуномоћја односно пуномоћја електронским путем се морају предати до дана одржања седнице Скупштине. Податке о правима акционара на предлагање дневног реда, постављање питања, рокове у којима се та права могу остварити, као и процедуру гласања преко пуномоћника акционари могу наћи у Статуту друштва који се налази на Интернет страници друштва. Форма пуномоћја  документи и предлози одлука по тачкама дневног реда се стављају на располагање акционарима на Интернет страници друштва www.ирител.цом и доступни су на увид у току радног времена у седишту друштва  Батајнички пут 23.
У случају да се седница Скупштине друштва не одржи због недостатка кворума, поновљена седница Скупштине одржаће се 29.06.2012. године у 13 сати.

Дан упућивања позива акционара је 16.05.2012.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Мр Нинко Радивојевић, дипл.инж.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се акционари ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, да је Дан акционара дан којим се утврђује списак акционара, који имају право на учешће у раду седнице скупштине и пада на десети дан пре одржавања седнице скупштине.
Акционаром Друштва сматра се акционар који је у регистру акционара који води Централни регистар уписан као акционар на дан

11.06.2012..
Да би учествовао у раду Скупштине друштва акционар мора да поседује минимум 290 акција.